სსიპ სოფ. თაიას საჯარო სკოლა

მასწავლებლები:22

მოსწავლეები:77